General Terms and Conditions

Ogólne Warunki Dostaw i Płatności

Würth Industrie Service Polska Sp. z o. o.

I. Zakres obowiązywania, postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki dostaw i płatności regulują zasady współpracy handlowej spółki Würth Industrie Service Polska Sp. z o. o. (zwanej dalej Würth) w zakresie dostaw i płatności z jej kontrahentami, będącymi przedsiębiorcami rozumieniu art. 43¹ k.c. (zwanymi dalej „Zamawiającymi”).

2. Würth nie uznaje sprzecznych lub odbiegających od niniejszych ogólnych warunków handlowych warunków Zamawiającego, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na ich obowiązywanie. Umowa dochodzi do skutku także w przypadku gdy Würth wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od niniejszych ogólnych warunków handlowych warunkach Zamawiającego, nie zgłaszając zastrzeżeń, wykona dostawę do Zamawiającego.

3. Zawarte w poszczególnych przypadkach indywidualne porozumienia z Zamawiającym mają w każdym przypadku pierwszeństwo w stosunku do ogólnych warunków handlowych. Dla oceny treści indywidualnych porozumień właściwa jest pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie Würth.

4. Wszelkie oświadczenia jakie Zamawiający składa wobec Würth po zawarciu umowy (np. wyznaczenie terminów, zgłoszenia wad, oświadczenie o odstąpieniu lub zmniejszeniu) dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej.

II. Zawarcie umowy

1. Katalogi, dokumentacje techniczne, opisy produktów lub dokumenty, które Würth udostępnia klientom nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Spółka Würth zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich katalogów, dokumentacji technicznych, opisów produktów lub dokumentacji.

2. Złożenie zamówienia towarów przez Zamawiającego stanowi ofertę zawarcia umowy dostawy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Würth jest uprawniony do przyjęcia przedmiotowej oferty w terminie 4 tygodni od jej otrzymania, chyba że Zamawiający zastrzegł inny termin.

3. Przyjęcie oferty przez Würth następuje w drodze pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie następuje najpóźniej z chwilą wysyłki towarów przez Würth. W razie wątpliwości za moment zawarcia umowy dostawy poczytuje się chwilę przyjęcia oferty przez Spółkę.

4. W przypadku korzystania przez Würth w celu zawarcia umowy ze środków elektronicznych, zgodnie z art. 66¹§4 k.c. strony rezygnują z uprawnień związanych ze składaniem oferty elektronicznej, tj. z przekazywania informacji określonych w art. 66¹§2 k.c. oraz obowiązku niezwłocznego potwierdzania otrzymania oferty. Zamówienia przekazywane drogą elektroniczną uznaje się za doręczone Spółce z chwilą odnotowania ich w wewnętrznym systemie Würth.

III. Ceny – warunki płatności

1. Do wszystkich cen Würth, które są cenami magazynowymi, należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w chwili wystawienia faktury.

2. W przypadku sprzedaży na odległość (rozdział VI, pkt. 1) Zamawiający ponosi koszty transportu z magazynu do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia oraz zgodnie z własnym życzeniem koszty ubezpieczenia transportu. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne opłaty publiczne pokrywa Zamawiający.

3. Würth nie przyjmuje z powrotem opakowań transportowych ani żadnych innych opakowań, które stają się własnością Zamawiającego. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy palet.

4. W przypadku przyjęcia przez Würth zwrotu prawidłowo dostarczonego towaru, które nie znajduje podstaw w przepisach prawa, Würth nalicza z tytułu poniesionych kosztów dodatkowych opłatę za ponowne zamagazynowanie w wysokości 20% wartości zwracanych towarów (uzgodnionej ceny brutto), nie mniej jednak niż 15, - EUR.

5. W przypadku zamówienia o wartości poniżej 150, - EUR (małe zamówienie) pobierane jest minimum logistyczne.

6. Płatność następuje na podstawie wystawionej przez Würth faktury. W przypadku braku innych uzgodnień, należność z tytułu wystawionej faktury staje się wymagalna w terminie 20 dni licząc od daty jej wystawienia.

7. W przypadku zamówień o wartości powyżej 5.000, - EUR Würth ma prawo żądać zaliczki w wysokości 30% ceny kupna. Zaliczka staje się wymagalna w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej.

8. Za dokonanie płatności przyjmuje się datę wpływu środków płatniczych na rachunek bankowy Würth.

9. Z chwilą upływu terminu płatności określonego w pkt. 6 i 7 Zamawiający popada w zwłokę. W okresie trwania zwłoki naliczane są odsetki ustawowe. Würth zastrzega sobie nadto możliwość dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Zamawiającego na zasadach ogólnych.

10. Zamawiający ma prawo do potrącania wymagalnych należności wobec Würth z wzajemnymi wymagalnymi wierzytelnościami, które zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne. Przeniesienie na osobę trzecią przysługujących Zamawiającemu wobec Würth wierzytelności może nastąpić jedynie po udzieleniu przez Würth pisemnej zgody na dokonanie takiego przelewu.

11. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, iż zapłata ceny przez Zamawiającego jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy (np. wskutek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości) Würth może powstrzymać się z wykonaniem świadczenia do czasu aż Zamawiający nie zapłaci całości ceny lub nie udzieli jej zabezpieczenia, i – ewentualnie po wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu – do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy wyrobów unikatowych Würth zastrzega sobie możliwość wstrzymania się z podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do realizacji zamówienia do czasu zapłaty całości ceny lub udzielenia jej zabezpieczenia.

12. W przypadku, gdy Zamawiający pozostający w stałych relacjach biznesowych z Würth, zalega z płatnością wymagalnego roszczenia na rzecz Spółki, Würth może powstrzymać się z realizacją kolejnych dostaw towarów do czasu uiszczenia całości zaległości. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego udzielonego mu przez Würth limitu kredytowego.

13. Jeżeli Würth na podstawie upoważnienia Zamawiającego w zakresie polecenia zapłaty SEPA jest uprawniony do ściągania należności Zamawiającego w drodze polecenia zapłaty, Zamawiający wyraża zgodę na to, aby Würth poinformował go o tym z wyprzedzeniem (pre notification), nie później niż trzy (3) dni kalendarzowe przed datą planowanego ściągnięcia polecenia zapłaty SEPA (data wykonania).

IV. Zastrzeżenie własności

1. Do momentu całkowitej zapłaty należności wynikających z poszczególnych umów zakupu (zwanych w dalszej części „należnościami zabezpieczonymi”), Würth zastrzega sobie własność poszczególnych sprzedanych towarów.

2. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich, ani ich własność nie może być przenoszona celem zabezpieczenia, zanim nie nastąpi pełna zapłata zabezpieczonych należności. Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Würth w formie pisemnej, czy i w jakim zakresie osoby trzecie uzyskają dostęp do towarów Würth.

3. W przypadku zachowania Zamawiającego niezgodnego z umową, w szczególności w przypadku braku zapłaty należnej ceny, Würth przysługuje prawo do odstąpienia od umowy żądania zwrotu towaru. Prawo to przysługuje Würth zgodnie z przepisami prawa po bezskutecznym upływie wcześniej wyznaczonego odpowiedniego terminu zapłaty lub gdy ustawa na to zezwala, bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.

4. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży i/lub przetworzenia towarów objętych zastrzeżeniem własności w toku zwykłej działalności gospodarczej. W tym przypadku dodatkowo stosuje się następujące postanowienia.

(a) Zastrzeżenie własności rozciąga się na wyroby powstałe wskutek przetwarzania, wymieszania lub połączenia towarów Würth do ich pełnej wartości, przy czym Würth uznaje się za producenta. W przypadku przetwarzania, wymieszania lub połączenia z przedmiotami stanowiącymi własność osób trzecich, wówczas Würth nabywa prawo we współwłasności, w stosunku do wartości przetworzonych, wymieszanych i połączonych towarów objętych zastrzeżeniem. W pozostałym zakresie uzyskany produkt podlega takim samym postanowieniom jak towary objęte zastrzeżeniem własności.

(b) Zamawiający w momencie dojścia umowy do skutku, w celu zabezpieczenia, ceduje na rzecz Würth w całości lub w wysokości ewentualnego udziału we współwłasności Würth, wierzytelności wobec osób trzecich powstające z tytułu odsprzedaży towaru lub wyrobu Würth przyjmuje cesję. Obowiązki Zamawiającego, o których mowa w pkt. 2, mają zastosowanie również w odniesieniu do scedowanych praw.

(c) Zamawiający, podobnie jak Würth, ma prawo do dochodzenia wierzytelności. Würth zobowiązuje się nie ściągać wierzytelności, dopóki Zamawiający spełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec Würth, nie zalega z płatnością, nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Zamawiającego i nie zachodzi żaden inny brak płynności płatniczej. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków przez Zamawiającego, Würth może domagać się, aby Zamawiający zawiadomił Würth o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał wszelkie informacje niezbędne do ich dochodzenia, wręczył stosowne dokumenty i powiadomił dłużników (osoby trzecie) o cesji.

(d) Jeżeli możliwa do zrealizowana wartość zabezpieczeń przekracza roszczenia Würth o ponad 10%, Würth, na żądanie Zamawiającego, wyda zabezpieczenia. Wybór zabezpieczeń do wydania należy do Würth.

V. Czas dostawy, termin dostawy, siła wyższa i opóźnienia dostawy

1. Terminy dostawy lub wykonania oraz czas realizacji zamówień będą uzgadniane indywidualnie z Zamawiającym lub określane przez Würth przy przyjęciu zamówienia.

2. Indywidualnie uzgodnienie lub określony przez Würth czas dostawy lub wykonania zakłada uwzględnienie wszystkich kwestii technicznych.

3. Zachowanie obowiązków dostawy lub wykonania przez Würth uzależnione jest od terminowego i prawidłowego wykonywania obowiązków Zamawiającego.

4. Würth poinformuje Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie jeśli z przyczyn przez siebie niezawinionych nie otrzyma dostaw lub usług od poddostawców lub podwykonawców, pomimo prawidłowego, stosownego pokrycia, a także nie otrzyma ich prawidłowo lub w terminie lub z powodu siły wyższej, jak również w przypadku niezawinionego czasu wykonania trwającego dłużej niż 14 dni kalendarzowych. W takim przypadku Würth ma prawo odroczyć dostawę lub wykonanie na czas trwania przeszkody bądź całkowicie albo w części odstąpić od jeszcze niewykonanej części umowy, pod warunkiem że spełnił powyższy obowiązek poinformowania i nie przejął ryzyka zakupu lub produkcji, a utrudnienie wykonania ma charakter nie tylko przejściowy. Siła wyższa obejmuje strajk, lokaut, interwencje organów, przerwę w dostawie energii i surowców, niezawinione utrudnienia transportowe, niezawinione utrudnienia w działalności zakładu, np. z powodu ognia, wody i uszkodzeń maszyn oraz wszelkie inne utrudnienia, które z obiektywnego punktu widzenia nie zostały w sposób zawiniony spowodowane przez Würth.

5. Jeżeli terminy dostawy lub wykonania oraz czas realizacji zamówień został w sposób wiążący uzgodniony i zostanie przekroczony z powodu utrudnień wymienionych w pkt. 4 o co najmniej cztery tygodnie, lub jeżeli w przypadku niewiążącego terminu wykonania dotrzymanie umowy dla Zamawiającego z obiektywnych przyczyn utraci w całości lub w przeważającej części znaczenie, będzie on z tego tytułu uprawniony do odstąpienia od jeszcze niewykonanej części umowy.

6. W sytuacji popadnięcia w zwłokę w dostawie przez Würth, w każdym przypadku jest konieczne uprzednie upomnienie ze strony Zamawiającego. Zamawiający może żądać kary umownej za szkodę wynikającą ze zwłoki. Kara umowna wynosi za każdy pełny tydzień kalendarzowy zwłoki 0,5% ceny kupna netto, maksymalnie jednak 5% ceny kupna netto towarów dostarczonych z opóźnieniem. Kara umowna wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu naprawienia szkody Zobowiązanego.

7. Przedmiotowe postanowienia nie naruszają praw Zamawiającego wskazanych w rozdziale IX niniejszych warunków handlowych oraz praw ustawowych Würth, w szczególności w przypadku braku obowiązku świadczenia.

VI. Dostawa, przeniesienie ryzyka, zwłoka w odbiorze

1. Dostawa następuje z magazynu, który jest również miejscem wykonania. Na żądanie i koszt Zamawiającego towar jest wysyłany do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż na odległość). O ile nie uzgodniono inaczej, Würth ma prawo do samodzielnego określenia rodzaju przesyłki (w szczególności firm transportowych, sposobu przesyłki, opakowania).

2. Dostawy częściowe są dopuszczalne, pod warunkiem, że są technicznie możliwe oraz nie powodują wad produktu.

3. Z uwzględnieniem interesów stron, w poszczególnych przypadkach i zgodnie z możliwościami, co do towarów konsumpcyjnych Würth zastrzega sobie realizację dostaw nadwyżkowych lub niepełnych zgodnie z ogólnie przyjętymi w handlu zasadami.

4. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Zamawiającego najpóźniej z chwilą wydania. W przypadku sprzedaży na odległość ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru oraz ryzyko opóźnienia przechodzi z chwilą dostarczenia towaru do spedytora, przewoźnika lub osoby bądź instytucji, która ma dokonać przesyłki. Przejście ryzyka następuje także z chwilą opóźnienia w odbiorze towaru po stronie Zamawiającego.

5. Jeśli Zamawiający zwleka z odbiorem, nie podejmuje czynności współdziałania lub opóźnia dostawę z innych, zawinionych przez siebie powodów, Würth ma prawo do żądania odszkodowania za powstałe szkody, w tym dodatkowych kosztów (np. koszty składowania).

VII. Prawa własności, udostępnienie dokumentów

1. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Würth o roszczeniach z tytułu praw ochronnych osób trzecich dotyczących produktów dostarczonych przez Würth. Würth ma uprawnienie do podjęcia się na własny koszt i na własną odpowiedzialność obrony prawnej.

2. Zamawiający zapewnia, że powierzone towary i usługi, a także dokumenty udostępnione przez Zamawiającego są wolne od praw ochronnych osób trzecich. W przypadku wad prawnych uwolni on Würth od wszelkich roszczeń osób trzecich, chyba że nie ponosi on odpowiedzialności za powstałą wadę.

3. Udostępniając dokumenty Zamawiający przyznaje Würth prawo do korzystania z nich do wszystkich celów przewidzianych w umowie bez czasowych lub przestrzennych ograniczeń. Würth jest uprawniony do udostępnienia produkującym poddostawcom dokumentów, rysunków i specyfikacji (części rysunku) w przypadku wystosowania przez nich zapytania dotyczącego produktu w celu rozpatrzenia tego zapytania i realizacji umowy. Jeśli Zamawiający przekaże zmienione lub inne specyfikacje w przypadku zapytania o części rysunków, nie udostępniając Würth rysunków, które zostały zmienione lub uzupełnione o tę specyfikację, Würth jest uprawniony do odpowiedniej zmiany lub uzupełnienia istniejących rysunków Zamawiającego.

VIII. Roszczenia Zamawiającego z tytułu wad

1. Prawa Zamawiającego w przypadku wad fizycznych rzeczy i wad prawnych regulują przepisy ustawowe, o ile poniżej nie postanowiono inaczej.

2. Podstawę odpowiedzialności za wady towaru Würth stanowi przede wszystkim porozumienie zawarte w sprawie jakości towarów. Porozumienie w sprawie jakości towaru stanowią opisy produktów i specyfikacje, wymienione w katalogach Würth na podstawie odpowiednich norm (np. DIN, ISO) lub udostępnione Würth przez Zamawiającego i wyraźnie zatwierdzone przez Würth.

3. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady produktu przez Zamawiającego wymaga spełnienia przez niego ustawowych obowiązków zbadania i zawiadomienia Würth o wadzie (art. 563 k.c.). Zawiadomienie o wadzie powinno nastąpić niezwłocznie w formie pisemnej. Za niezwłoczne uznaje się zgłoszenie dokonane w ciągu dwóch tygodni, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie zawiadomienia przed upływem tego terminu. Niezależnie od obowiązku zbadania i zawiadomienia o wadzie towaru Zamawiający ma obowiązek zgłoszenia oczywistych wad (w tym nieprawidłowych i niepełnych dostaw) w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni od dostawy, przy czym również tu wystarczające jest nadanie zawiadomienia przed upływem terminu. W przypadku, gdy Zamawiający nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Würth niezwłocznie po jej stwierdzeniu, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi.

4. Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy, Würth przysługuje prawo wyboru czy wykona świadczenie dodatkowe w postaci usunięcia wady (naprawę), czy dostarczy rzecz wolną od wad. Przedmiotowe postanowienie nie narusza ustawowych uprawnień Würth do odmowy świadczenia dodatkowego.

5. Würth jest uprawniony do uzależnienia należnego świadczenia dodatkowego od uiszczenia przez Zamawiającego całej ceny. Zamawiający jest jednak uprawniony do zatrzymania odpowiedniej w stosunku do wady części ceny.

6. Zamawiający obowiązany jest zapewnić Würth niezbędny czas i możliwość wykonania należnego świadczenia dodatkowego, w szczególności, przekazania zakwestionowanego towaru do badania. Termin ten nie może być jednak krótszy niż 21 dni. W przypadku dostawy zastępczej Zamawiający obowiązany jest zwrócić Würth rzecz wadliwą. Świadczenie dodatkowe nie obejmuje ani demontażu wadliwej rzeczy, ani ponownej instalacji, jeżeli Würth nie był pierwotnie zobowiązany do jej wykonania.

7. Koszty niezbędne do zbadania i wykonania świadczenia dodatkowego, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiału (nie: koszty demontażu i instalacji), pokrywa Würth, jednak jedynie w przypadku faktycznego występowania wady. Jeśli jednak żądanie usunięcia wady Zamawiającego okaże się bezpodstawne, Würth może domagać się od Zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów.

8. W przypadku, gdy rzecz była już wymieniona bądź naprawiana lub jeśli odpowiedni termin, wyznaczony przez Zamawiającego na wykonanie świadczenia dodatkowego upłynął bezskutecznie, Zamawiający może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży lub obniżyć cenę kupna. W przypadku nieistotnej wady prawo do odstąpienia od umowy jednak nie przysługuje.

9. Roszczenia Zamawiającego o odszkodowanie lub zwrot zbędnie poniesionych kosztów przysługują tylko zgodnie z rozdziałem IX i w pozostałych przypadkach są wyłączone.

IX. Odpowiedzialność z innych tytułów

1. O ile z niniejszych warunków handlowych, w tym z poniższych postanowień, nie wynika nic innego, Würth ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych na podstawie odpowiednich przepisów ustawowych.

2. Würth ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane swoim umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem. Würth ponosi odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie tylko:

a) w przypadku szkód wynikających z pozbawienia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia.

b) w przypadku szkód wynikających z naruszenia istotnego zobowiązania umownego –zobowiązania, którego spełnienie umożliwia dopiero prawidłowe wykonanie umowy i na którego dotrzymanie partner umowy zwyczajowo ma i może mieć nadzieję; w tym przypadku odpowiedzialność Würth ograniczona jest jednak do negatywnego interesu umownego.

3. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z pkt. 2 nie mają zastosowania, jeśli Würth podstępnie przemilczał wadę lub udzielił gwarancji na jakość produktu. To samo dotyczy roszczeń Zamawiającego wynikających z uregulowania odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

4. W przypadku naruszenia innych obowiązków przez Würth niż polegających na dostarczeniu wadliwych produktów, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć jedynie w przypadku gdy Würth ponosi odpowiedzialność za to naruszenie.

X. Przedawnienie

1. Przedawnienie wszelkich roszczeń wynikających ze współdziałania w oparciu o niniejsze warunki ogólne następuje zgodnie z prawem polskim. Zgodnie z art. 554 k.c. roszczenia z tytuły sprzedaży podlegają dwuletniemu okresowi przedawnienia.

XI. Zamówienia abonamentowe

1. Zamawiający ma możliwość złożenia zamówień abonamentowych w sklepie internetowym. Zamówienia abonamentowe zapewniają stałe i regularne dostawy w przedziale czasowym określonym przez Zamawiającego. Złożenie zamówienia abonamentowego stanowi ofertę Zamawiającego, która zostanie przez Würth przyjęta we wskazanym przez Zamawiającego dniu wykonania przez potwierdzenie zamówienia e-mailem. Z chwilą przyjęcia zamówienia abonamentowego następuje jego realizacja, towar jest komisjonowany i wysyłany wysyłką standardową na podany adres.

2. Zlecenie abonamentowe może zostać w każdej chwili bezpłatnie złożone, zmienione, deaktywowane lub usunięte przez Zamawiającego w sklepie internetowym Würth. Zamawiający może w szczególności zmienić przedział czasowy zamówienia i adres dostawy. Usunięcie, zmiana lub deaktywacja w dniu wykonania nie jest możliwa. Zlecenie abonamentowe można złożyć na różne produkty, ale tylko dostarczane w określonym rytmie i na określony adres dostawy. Przewiduje się możliwość usuwania jedynie pojedynczo zamówień abonamentowych. Wypowiedzenia zleceń abonamentowych można również wysłać w formie pisemnej na adres:

Würth Industrie Service Polska Sp. z o. o., ul. Fordońska 81, 85-719 Bydgoszcz

Z chwilą usunięcia konta użytkownika w sklepie internetowym Würth następuje trwałe usunięcie wszystkich złożonych prze niego zleceń abonamentowych.

3. Każda ze stron ma prawo do zwykłego wypowiedzenia zleceń abonamentowych na koniec miesiąca, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Postanowienie to nie narusza uprawnienia stron do wypowiedzenia zlecenia abonamentowego z ważnego powodu.

4. Würth wystawia fakturę osobno na każdą pojedynczą dostawę na warunkach, które zostały w danym przypadku uzgodnione. W przypadku braku ustalenia stałych cen, Würth jest uprawniony do zmiany cen, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego przy zachowaniu dwutygodniowego terminu.

XII. Kruchość wodorowa

1. Würth i Zamawiający mają świadomość różnorodności przyczyn i problemów kruchych pęknięć indukowanych wodorem, zwłaszcza w przypadku artykułów galwanizowanych, artykułów o wysokiej wytrzymałości lub utwardzanych dyfuzyjnie o wytrzymałości na rozciąganie od 1000 N / mm² oraz twardości rdzenia i powierzchniowej od 320 HV zgodnie z DIN EN ISO 4042. Całkowite wyeliminowanie ryzyka kruchości wodorowej nie może zostać przez Würth zagwarantowane.

2. Jeśli prawdopodobieństwo kruchości wodorowej z uwagi na konkretny obszar zastosowania towaru dostarczonego przez Würth ma być zmniejszone np. ze względu na konstrukcję lub z przyczyn bezpieczeństwa, Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia wspólnie z Würth porozumienia w sprawie realizacji procesu i zamówienia materiałów w celu przeciwdziałania wyżej wymienionym zagrożeniom.

3. DIN EN ISO 4042 jest integralną częścią umów zawartych między Würth a Zamawiającym.

XIII. Wybór prawa właściwego i właściwość miejscowa sądu

1. Dla niniejszych relacji biznesowych i wszystkich stosunków prawnych między Würth a Zamawiającym stosuje się prawo Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem międzynarodowych, jednolitych przepisów prawnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). Warunki i skutki zastrzeżenia własności zgodnie z rozdziałem IV podlegają przepisom prawa danego miejsca składowania rzeczy, jeśli dokonany wybór prawa na rzecz prawa polskiego jest niedopuszczalny lub nieskuteczny.

2. Wszelkie spory wynikające z relacji biznesowych i wszystkich stosunków prawnych między Würth a Zamawiającym strony poddają jako wyłącznie miejscowo właściwemu powszechnemu sądowi polskiemu w Bydgoszczy, sądu właściwego miejscowo dla Würth Industrie Service Polska Sp. z o. o.

(stan: Septemvver 2021)

PDF