Oświadczenie dotyczące ochrony danych
Oświadczenie dotyczące ochrony danych
Cookies
Cookies

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Ogólne informacje

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące danych osobowych i tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę Web. Dane osobowe to te wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Obszerne informacje dotyczące tematyki powiązanej z ochroną danych dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych, znajdującym się pod niniejszym tekstem.

Ustalanie danych na naszej stronie Web

Kto jest odpowiedzialny za ustalanie danych na tej stronie Web?

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie Web jest:

Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o.
ul. Fordońska 81
PL-85-719 Bydgoszcz
Telefon +48 693 910-340
wis-polska@wuerth-industrie.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

W jaki sposób ustalamy Państwa dane?

Państwa dane pobierane są z jednej strony dlatego, że sami je nam Państwo przekazujecie. Chodzi w tym przypadku np. o dane, które podawane są przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane ustalane są automatycznie w trakcie wizyty na stronie Web poprzez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim wszelkie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Ustalanie tych danych wykonywane jest automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę Web.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część tych danych jest pobierana w celu zagwarantowania bezbłędnego przygotowania tej strony Web. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

"Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie Państwa danych?

Część tych danych jest pobierana w celu zagwarantowania bezbłędnego przygotowania tej strony Web. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika. Szczegółowy opis dotyczący wykorzystywania danych zaprezentowano w dalszej części tego oświadczenia dotyczącego ochrony danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie Państwa danych?

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy i celu zapisania Państwa danych osobowych. Poza tym macie Państwo prawo do domagania się korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W zakresie tej problematyki oraz dalszych pytań dotyczących danych osobowych możecie się Państwo zwracać na podany powyżej adres. Poza tym przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urzędzie nadzorczym.

Narzędzia do analizy i narzędzia od oferentów trzecich

W trakcie wizyty na naszej stronie może być dokonywana ocena statystyczna Państwa serfowania w Internecie. Taka analiza realizowana jest przede wszystkich za pomocą ciasteczek i tak zwanych programów analitycznych. Analiza serfowania w Internecie wykonywana jest z reguły anonimowo; na podstawie informacji dotyczących serfowania nie można zidentyfikować danej osoby. O ile wyraziliście Państwo zgodę, po zarejestrowaniu jako klient, może być dokonywana ocena produktów preferowanych przez Państwa. Macie Państwo możliwość sprzeciwienia się niniejszej analizie lub zapobiegania jej wykonywaniu poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegóły w tym zakresie podano w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych, w rozdziale 5. Narzędzia do analizy i reklama.

Możecie Państwo sprzeciwić się wykonywaniu niniejszej analizy. O możliwościach przedłożenia niniejszego sprzeciwu informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Ochrona danych

Tematyka dotycząca ochrony danych jest dla firmy Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. bardzo istotna i wszechobecna. Ochrona danych pozwala na zabezpieczenie osób, których dane dotyczą i które zapisywane lub przetwarzane są w przedsiębiorstwie. Zadaniem ochrony danych i pierwotnym celem firmy Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. jest takie traktowanie danych osobowych, aby nikt nie został pokrzywdzony w zakresie swoich praw personalnych.

Europejskie rozporządzenie podstawowe o ochronie danych (RODO), a także nowa ustawa federalna o ochronie danych (BDSG) nakładają na jednostki odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych cały szereg obowiązków.

Dane osobowe mogą być pobierane i przetwarzane tylko, gdy wyraźnie zezwala na to rozporządzenie podstawowe o ochronie danych (RODO). Istotnymi założeniami rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (RODO) są:

 • prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem, przetwarzanie w dobrej wierze, przejrzystość,
 • zgodność z celem
 • minimalizacja danych
 • prawidłowość przetwarzania danych
 • ograniczenie zapisywania i koncepcje dotyczące kasowania
 • integralność i poufność

Odpowiedzialne działanie w ramach procedur powiązanych z danymi osobowymi, ale także wykorzystywanie tych danych ze świadomością ryzyka, związanego z systemami i zastosowaniami IT to kolejne zadanie podstawowe firmy Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o..

Kiedy odwiedzacie Państwo niniejszą stronę Web, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to te dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Informujemy, iż przekazywanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie zabezpieczeń. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

Obowiązki odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w zakresie informowania i prawa osoby, której dane dotyczą

Nazwisko i dane kontaktowe odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz ew. jego przedstawiciela

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie Web jest:

Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o.
ul. Fordońska 81
PL-85-719 Bydgoszcz
Telefon +48 693 910-340
wis-polska@wuerth-industrie.com

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, która decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko, adresy e-mail itp.).

Dane kontaktowe odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

datenschutz@wuerth-industrie.com

Ustalenie celu pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych

Jesteśmy specjalistą ds. handlu materiałami montażowymi i materiałami do mocowania. Ponad 100 000 produktów podlega naszym wysokim standardom jakościowym. Śruby, akcesoria do wkręcania, kołki, produkty chemiczno-techniczne, okucia meblowe i budowlane, narzędzia, systemy przygotowywania zapasów i odbioru oraz ochrona pracy doceniane są przez wielu profesjonalnych odbiorców. Nasz cel jest wyjątkowo prosty: chcemy, aby dzięki indywidualnym usługom serwisowym, praktycznym rozwiązaniom systemowym i szerokiej ofercie produktów maksymalnie ułatwić pracę naszym klientom.

Pobieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych następuje w celu realizacji zadań przedsiębiorstwa lub wspomagających celów dodatkowych, jak przykładowo doradztwa dla klientów.

Przedsiębiorstwo pobiera, przetwarza i wykorzystuje tym samym dane osobowe wyłącznie do przygotowania i realizacji umów, wynikających z uprawnionego interesu, w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Grupy osób, których dane dotyczą i odnośne dane lub kategorie danych

Grupami osób, których dane dotyczą są

 • obecni współpracownicy,
 • byli współpracownicy,
 • osoby ubiegające się o pracę,
 • osoby zainteresowane,
 • klienci,
 • dostawcy,
 • usługodawcy i
 • pozostali partnerzy handlowi.

Dane w tym zakresie obejmują wszystkie dane osobowe, które konieczne są do wypełnienia każdorazowo określonego celu przeznaczenia.

Firma Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. nie kieruje tych stron Web i zastosowań mobilnych do dzieci jako do grupy docelowej.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych jest tylko wtedy prawomocne, gry zezwala na to ustawa, a więc dostępna jest odpowiednia podstawa prawna.

W rozporządzeniu (RODO) i ustawie (BDSG) zostały zdefiniowane także pozostałe możliwości.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w naszym przedsiębiorstwie wyłącznie w zgodności z przepisami ustawowymi. Są to między innymi sytuacje,

w których przedłożona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ustęp 1 lit. a RODO),

lub

gdy dane osobowe przetwarzane są w ramach realizacji umowy lub nawiązania stosunków umownych (art. 6, ustęp 1 lit. b RODO),

lub

gdy podlegamy przepisom dotyczącym przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązania prawnego (art. 6, ustęp 1 lit. c RODO).,

lub

gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uprawnionego interesu lub na podstawie uprawnionego interesu osoby trzeciej (art. 6, ustęp 1 lit. f RODO).

W kwestii rozważania interesów osoby, której dane dotyczą i stron umowy zawsze stosowany jest przywilej na korzyść osoby, której danej dotyczą.

Potencjalni odbiorcy w ramach procedury przekazywania danych

Potencjalnymi odbiorcami przekazywanych danych osobowych są

jednostki publiczne, o ile występuje ustawowe zobowiązanie,

usługodawcy i inny partnerzy handlowi, o ile przekazywanie danych konieczne jest do wypełnienia danego celu i zezwala na to przepis prawny lub tego wymaga lub osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania poszczególnych rodzajów danych dostępne są także w naszej tabeli zestawieniowej, dotyczącej wykorzystywania Państwa danych.

Planowane przekazywanie danych w krajach trzecich

Jeżeli przekazywanie danych do trzeciego kraju okaże się być konieczne, to procedura taka zostanie zrealizowana wyłącznie w celu zawarcia lub wypełnienia umów - o ile nie przeciwstawia się temu interes osoby, której danej dotyczą, wymagający ochrony - przy uwzględnieniu wszystkich wymagań prawnych dotyczących ochrony danych. Jeżeli istnieje zamiar przekazywania danych osobowych do trzeciego kraju lub do organizacji międzynarodowej, to taka transmisja danych odbywa się na podstawie współmiernego postanowienia. Jeżeli ma dojść do przekazania danych, wskazujemy na fakt, że dostępne są właściwe gwarancje lub wiążące, wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych, lub w ramach rozważania interesów osoby, której dane dotyczą i stron umowy zawsze stosowany jest przywilej na korzyść osoby, której danej dotyczą. Dokumenty, które dotyczą stosownych gwarancji, można uzyskać od pełnomocnika ds. ochrony danych pod adresem datenschutz@wuerth-industrie.com.

Terminy dotyczące skasowania danych

Kasowanie danych osobowych odbywa się według każdorazowo obowiązujących uregulowań prawnych lub umownych, dotyczących kasowania danych przy uwzględnieniu obowiązków ustawowych lub umownych odnoszących się do okresów przechowywania.

Kasowanie danych osobowych, które nie podlegają żadnemu uregulowaniu prawnemu lub umownemu w zakresie przechowywania lub kasowania, realizowane jest bezpośrednio po tym, gdy nie są już nieodzowne do wypełnienia danego celu.

Państwa prawa dotyczące ochrony danych

Osobie, której dane dotyczą, przysługują różne prawa dotyczące ochrony danych. Poniżej przybliżono niniejsze prawa. W celu skorzystania z przysługujących praw można zwracać się na adres podany w danych do kontaktu.

Prawo do informacji, korekty i skasowania

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania od osoby odpowiedzialnej informacji, dotyczących danych osobowych oraz do korekty lub skasowania lub do ograniczenia przetwarzania lub prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu jak również prawo do przenoszenia danych.

Prawo odwołania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania w każdym momencie swojej zgody, bez naruszenia prawomocności przetwarzania realizowanego na podstawie zgody do momentu przedłożenia odwołania.

Prawo do złożenia zażalenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym ds. ochrony danych, jeżeli jest zdania, że jej prawa dotyczące ochrony danych zostały naruszone.

Prawo do informacji

Każda osoba, której danej dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy przedłożenie danych osobowych przewidziane jest przepisami ustawowymi lub umownymi lub konieczne jest do zawarcia umowy, czy osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do udostępnienia danych osobowych i jakie byłyby ewentualne skutki nieudostępnienia niniejszych danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji wraz z profilingiem

Dokonywane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji wraz z profilingiem. Profiling to rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że niniejsze dane osobowe są wykorzystywane do oceny określonych aspektów personalnych, które odnoszą się do osoby fizycznej i która realizowana jest za pomocą algorytmów. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy decyzja podejmowana jest wyłącznie w oparciu o algorytmy, bez dodatkowego sprawdzenia przez osoby. W przedsiębiorstwie taka procedura realizowana jest zgodnie z art. 22 RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), natomiast osoba, której dane dotyczą, może podnosić swoje roszczenia na mocy art. 22, ustęp 1 RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele z procedur dotyczących przetwarzania danych możliwych jest jedynie po uzyskaniu Państwa jednoznacznej zgody. Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania udzielonej zgody. Wystarczy wysłać nieformalną informację drogą mailową na nasz adres e-mail. Prawomocność przetwarzania danych, które zrealizowane zostało do momentu złożenia sprzeciwu, pozostaje nienaruszone na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszenia praw w zakresie ochrony danych przysługuje poszkodowanemu prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urzędzie nadzorczym. Kompetentnym urzędem nadzorczym w kwestiach dotyczących praw powiązanych z ochroną danych jest pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do polecenia wydania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, sobie lub innej osobie trzeciej w standardowym, komputerowym formacie. O ile domagacie się Państwo przekazania danych do innego odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, to takie żądanie realizowane jest tylko w zakresie, który możliwy jest pod względem technicznym.

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia transmisji poufnych treści, takich jak przykładowo zamówienia lub zapytania, które przesyłacie Państwo do nas jako operatora strony, na niniejszej stronie zastosowano kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie można poznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z frazy “http://” na “https:// i na podstawie symbolu kłódki w linii Państwa przeglądarki.

Gdy kodowanie SSL lub TLS jest uaktywnione, dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, skasowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie macie Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych i w razie konieczności prawo do korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W zakresie tej problematyki oraz dalszych pytań dotyczących danych osobowych możecie się Państwo zwracać na adres podany w Impressum.

W naszym przedsiębiorstwie powołany został pełnomocnik ds. ochrony danych.

Można nawiązać z nim kontakt pod adresem datenschutz@wuerth-industrie.com.

Kolejną metodą pobierania danych jest obserwacja pomieszczeń użytkowanych publicznie za pomocą optyczno-elektronicznych urządzeń (monitorowanie video) na terenie firmy Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. .

Pobierane dane kasowane są niezwłocznie, gdy są już niepotrzebne do realizacji celu, zapewnienia prawa użytkowania podmiotu lub gdy dalszemu zapisywaniu tych danych przeciwstawia się interes osoby, której dane dotyczą, wymagający ochrony.

Ciasteczka

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Rolą ciasteczek jest dostosowanie naszej oferty do potrzeb użytkownika, jej uatrakcyjnienie i zabezpieczenie. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które wprowadzane są do Państwa komputera i zapisywane w przeglądarce.

Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie są automatycznie kasowane. Inne ciasteczka pozostają zapisane u Państwa na urządzeniu końcowym do momentu, gdy zostaną przez Państwa skasowane. Te ciasteczka umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani o wprowadzaniu ciasteczek, a ciasteczka tylko w pojedynczym przypadku pozwolą na przyjęcie ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie wykluczą ich przyjmowanie, a także uaktywnią automatyczne kasowanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania ciasteczek może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Ciasteczka, które konieczne są do realizacji elektronicznej procedury komunikacji lub do przygotowania określonych, przez Państwa wymaganych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), zapisywane są na podstawie art. 6, ustęp 1, litera b RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Firm Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. wykorzystuje niniejsze ciasteczka zasadniczo do opracowania Państwa zamówień w sklepie Online. O ile zapisywane są inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy Państwa zachowania w Internecie), traktowane są one odrębnie w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Zestawienie aktywnych ciasteczek dostępne jest po kliknięciu poniższego linku: Informacje dotyczące ciasteczek

Pliki Log serwera

Dostawca stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach Log serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • referrer URL
 • nazwa hosta komputera, z którego następuje wejście
 • godzina przesłania zapytania z serwera
 • adres IP

Niniejsze dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, litera b RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub serwis oddzwaniania, Państwa dane z formularza kontaktowego, wraz z podanymi przed Państwa danymi kontaktowymi, są zapisywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym realizowane jest na podstawie naszego uprawnionego interesu, którym jest utrzymywanie kontaktu z Państwem, naszymi klientami i poprawienie jakości naszych usług doradczych. (art. 6 ustęp 1 lit. f RODO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). Jeżeli kontakt nawiązywany jest w celu zawarcia umowy, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1 litera b RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy wezwiecie nas Państwo do ich skasowania lub cel zapisania danych przestanie być obowiązujący (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Wyjątek w tym zakresie mogą stanowić ustawowe zobowiązania do przechowywania.

Rejestracja w naszym sklepie Online

Możecie się Państwo zarejestrować w naszym sklepie Online, aby korzystać z dodatkowych funkcji na tej stronie. Podane w trakcie rejestracji dane wykorzystujemy w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której zostaliście Państwo zarejestrowani. Dane obowiązkowe, konieczne przy rejestracji, muszą być podane w wersji kompletnej. W innym przypadku rejestracja zostanie odrzucona.

W zakresie istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub w przypadku koniecznych zmian technicznych wykorzystujemy adres e-mail, podany w trakcie rejestracji, do poinformowania Państwa o zaistniałych zmianach.

Rejestracja w naszym sklepie Online przewidziana jest w celu wykonania lub nawiązania stosunku umownego pomiędzy Państwem i firmą Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. (art. 6, ustęp 1, litera b RODO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). Dane ustalone w trakcie rejestracji są przez nas przechowywane do momentu, gdy jesteście Państwo zarejestrowani w naszym sklepie Online, a następnie zostają skasowane. Ustawowe przepisy dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (danych klientów i umowy)

Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko, gdy konieczne jest to w celu uzasadnienia, przygotowania treści lub zmiany umowy (dane stałe). Podstawę w tym zakresie stanowi art. 6, ustęp 1, litera b RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko, gdy jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi skorzystania z danej usługi lub jej rozliczenia.

Pobrane dane klientów kasowane są po zakończeniu umowy lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe przepisy dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Personalne zalecenia dotyczące produktów

O ile wybrane zostały przez Państwa na naszej stronie Web odpowiednie ustawienia dla ciasteczek po zarejestrowaniu można pobrać historię dotyczącą Państwa zaleceń dla produktów, która utworzona została na tej stronie Web. Uwzględniane są tutaj w szczególności strony artykułów i kategorie produktów, które odwiedzane były przez Państwa lub wyszukiwane na stronie Web Würth. W każdym momencie możecie się Państwo sprzeciwić niniejszej analizie. Prosimy jednakże mieć na względzie, iż nie będziemy wtedy mogli oferować Państwu w przeglądarce lub za pomocą innych kanałów dystrybucyjnych żadnych poleceń dotyczących produktów.

Zapisywanie ciasteczek do sporządzania personalnych zaleceń, dotyczących produktów, realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawnionym interesem operatora strony Web jest analiza historii użytkowania, co pozwala zarówno na zoptymalizowanie oferty produktów jak również reklamy.

Informacje utworzone przez ciasteczka, dotyczące użytkowania tej strony Web, nie są przekazywane osobom trzecim. Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek (cookies) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych, możecie Państwo w tym miejscu dezaktywować zapisywanie i wykorzystywanie danych. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zapisywane zostanie ciasteczko Opt-Out, które sprawia, że historia użytkowania staje się anonimowa. Gdy ciasteczka zostaną skasowane, oznacza to, że ciasteczko Opt-Out zostanie także skasowane. Ciasteczko Opt-Out należy ponownie uaktywnić w przypadku nowej wizyty na naszej stronie.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepu Online, handlowców i wysyłki towaru

Przekazujemy dane osobowe, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, w szczególności przedsiębiorstwu, któremu powierzamy dostawę towaru lub instytucji bankowej, której zlecamy realizację płatności. Dane nie są przekazywane dalej lub są przekazywane tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to jednoznaczną zgodę. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa jednoznacznej zgody, przykładowo w celach reklamowych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, litera b RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w zakresie usług lub treści przekazywanych drogą cyfrową

Przekazujemy dane osobowe, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, w szczególności instytucji bankowej, której zlecamy realizację płatności.

Dane nie są przekazywane dalej lub są przekazywane tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to jednoznaczną zgodę. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa jednoznacznej zgody, przykładowo w celach reklamowych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, litera b RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych.

Google Analytics

Ta strona Web wykorzystuje funkcje analizy Web Google Analytics. Oferentem jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane ciasteczka (cookies). Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej, przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie ciasteczek Google-Analytics realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawnionym interesem operatora strony Web jest analiza zachowania użytkowników, co pozwala zarówno na zoptymalizowanie oferty produktów jak również reklamy.

Anonimowość IP

Na tej stronie Web uaktywniona została funkcja anonimowości IP. W związku z tym Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Web Google korzysta z tych informacji do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz dla innych usług, powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek (cookies) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez cookies i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych

Możecie Państwo zapobiec ustalaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Wprowadzane jest ciasteczko Opt-Out, które w przypadku kolejnych wizyt na tej stronie Web zapobiegnie ustalaniu Państwa danych: dezaktywowanie Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics podano w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy umowę z Google, dotyczącą przetwarzania danych zlecenia i w pełni realizujemy surowe przepisy ustalone przez niemieckie urzędy ds. ochrony danych w trakcie procedur z firmą Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona Web stosuje funkcję „cech demograficznych” Google Analytics. Na tej podstawie mogą być sporządzane sprawozdania, które zawierają wypowiedzi dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy ukierunkowanej na interesy firmy Google oraz z danych, dotyczących odwiedzających, pochodzących od oferentów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Możecie Państwo w każdym momencie dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia dla reklam na Państwa koncie Google lub zakazać pobierania Państwa danych firmie Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych”.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony Web wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w powiązaniu z funkcjami wykraczającymi poza urządzenia Google AdWords i Google DoubleClick. Oferentem jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja pozwala na powiązanie utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing reklamowych grup docelowych z funkcjami wykraczającymi poza urządzenie Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu mogą być wyświetlane także na innym z Państwa urządzeń końcowych (np. tablecie lub komputerze) dopasowane do Państwa, spersonalizowane informacje reklamowe, powiązane z zainteresowaniami, zależne od Państwa wcześniejszego zachowania i metody serfowania na urządzeniu końcowym (np. telefon komórkowy).

Jeżeli udzielicie Państwo Google stosownej zgody, firma Google łączy w tym celu informacje dotyczące Państwa pobytu na stronie i aplikacje z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym z urządzeń końcowych, z którego nastąpi rejestracja na Państwa konto Google, włączane są takie same spersonalizowane informacje reklamowe.

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics ustala identyfikatory użytkownika, autoryzowane przez Google, które łączone są tymczasowo z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowana i sporządzenia grup docelowych dla wskazywania reklam wykraczających poza urządzenie.

Można sprzeciwić się wykraczającej poza urządzenie funkcji Remarketing/Targeting, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na koncie Google; w tym celu należy kliknąć poniższy link: //www.google.com/settings/ads/onweb/.

Pobieranie ustalonych danych na Państwa koncie Google realizowane jest wyłączanie na podstawie Państwa zgody, która składana lub odwoływana jest w firmie Google (art. 6, ustęp 1, litera a RODO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). W przypadku procedur powiązanych z ustalaniem danych, które nie są zapisywane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadacie Państwo konta Google lub przedłożyliście Państwo stosowny sprzeciw) ustalanie danych realizowane jest na mocy art. 6, ustęp 1, litera f RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawniony interes wynika z tego, że operator strony Web zainteresowany jest anonimową analizą odwiedzających stronę Web w celach reklamowych tej strony Web.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google na stronie: //www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach Web wykorzystujemy „Google reCAPTCHA” (zwane poniżej “reCAPTCHA”). Oferentem jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Za pomocą reCAPTCHA istnieje możliwość sprawdzenia, czy wprowadzanie danych na naszych stronach Web (np. w formularzu kontaktowym) realizowane jest przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę Web na podstawie różnych cech. Analiza uruchamiana jest automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę Web. W celu dokonania analizy reCAPTCHA ocenia rożne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na stronie Web lub ruchy wykonywane myszką). Dane ustalone w trakcie analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są w tle. Odwiedzający stronę Web nie są informowani o tym, że analiza jest wykonywana.

Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Operator strony Web ma uprawniony interes, aby zabezpieczać swoje oferty reklamowe przed zautomatyzowaną inwigilacją, stanowiącą nadużycie i przed SPAMem.

Dalsze informacje dotyczące Google reCAPTCHA oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych Google można znaleźć klikając następujący link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Stosowanie Google Tag Manager

Wykorzystujemy Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze można poprzez daną powierzchnię zarządzać tagami strony Web. Google Tag Manager uwzględnia jedynie tagi. Nie są wprowadzane żadne ciasteczka i nie są ustalane żadne dane osobowe. Google Tag Manager usuwa inne tagi, które ewentualnie ustalają dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

Więcej informacji dotyczących Google Tag Manager można znaleźć klikając następujący link: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Bing Ads

Stosujemy Bing Ads, program Microsoft Corporation („Microsoft“) (UEN), wykorzystujący uniwersalne śledzenie zdarzeń (UEN) w ramach realizacji remarketingu i śledzenia końcowego. W tym celu na Państwa komputerze wprowadzane jest poprzez Bing lub Yahoo ciasteczko w momencie wejścia na naszą stronę. W tym pliku tekstowym zapisywane są przez okres 180 dni informacje, dotyczące wykorzystywania naszej strony Web, a więc otwieranych przez Państwa stron i następnie informacje te są kasowane. Do tych informacji zalicza się między innymi URL odwiedzanej strony, URL strony przekierowania oraz Państwa adres IP. Na skutek używania funkcji remarketingu w momencie późniejszego wyszukiwania za pomocą jednej z podanych powyżej wyszukiwarek możemy Państwu zaprezentować specjalnie do Państwa dostosowane oferty.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na pobieranie niniejszych informacji, możecie dezaktywować wprowadzanie ciasteczek poprzez dokonanie odpowiednich ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Może to w określonych okolicznościach spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej strony Web. Poza tym Microsoft w określonych okolicznościach może za pomocą tak zwanego Cross-Device-Tracking śledzić Państwa zachowanie w obrębie kilku urządzeń elektronicznych i jest dzięki temu w stanie wyświetlać spersonalizowane reklamy na stronach Web Microsoft i aplikacjach. Tę procedurę można dezaktywować na stronie https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Bliższe informacje dotyczące usług dotyczących analizy Bing można znaleźć na stronie Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Warunki dotyczące ochrony danych firmy Microsoft, dotyczące przetwarzania pobranych danych można znaleźć klikając poniższy link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Piksele Facebook

Nasza strona Web wykorzystuje w celu oceny konwersacji piksele Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę, po tym jak po kliknięciu odpowiedniego ogłoszenia reklamowego Facebook nastąpiło przekierowanie na stronę Web oferenta. Dzięki temu może być oceniana skuteczność ogłoszeń reklamowych Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, a także może następować optymalizacja przyszłych środków reklamowych.

Pobrane dane są dla nas jako operatora niniejszej strony Web anonimowe; nie jesteśmy w stanie wyciągać żadnych wniosków pozwalających na identyfikację użytkownika. Dane te są jednakże zapisywane i przetwarzane przez Facebook, co sprawia, że powiązanie z danym profilem użytkownika jest możliwe, a Facebook może wykorzystać te dane dla własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą wykorzystania danych Facebook. Dzięki temu Facebook może pozwalać na przełączanie ogłoszeń reklamowych na stronach Facebook oraz poza portalem Facebook. My, jako operator strony, nie mamy żadnego wpływu na wykorzystywanie tych danych.

W informacjach dotyczących ochrony danych Facebook dostępne są dalsze wskazówki dotyczące ochrony Państwa sfery prywatnej: //www.facebook.com/about/privacy/

Poza tym możecie Państwo dezaktywować funkcję Remarketing „Custom Audiences” w ustawieniach dla ogłoszeń reklamowych na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu musicie Państwo być zarejestrowani na Facebooku.

Jeżeli nie posiadacie Państwo konta na Facebooku, można dezaktywować reklamę Facebook na stronie Web European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Dane do Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo pobierać Newsletter, oferowany na tej stronie Web, konieczne jest podanie przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, że jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzacie się na otrzymywanie Newsletter. Dalsze dane nie są pobierane lub są podawane dobrowolnie. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu Newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1, litera a RODO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). W każdym momencie możecie Państwo odwołać zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz wykorzystywanie tych danych do wysyłki Newsletter, korzystając przykładowo z linku „Skasowanie” w Newsletter. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które właśnie zostały zrealizowane, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Dane podane przez Państwa w celu pobierania Newsletter zapisywane są przez nas do momentu pobierania przez Państwa Newsletter i zostają skasowane po rezygnacji z pobierania Newsletter. Dane, które zostały u nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail do rejestracji) pozostają nienaruszone.

Inxmail

Niniejsza strona Web wykorzystuje Inxmail do wysyłki Newsletter. Oferentem jest Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Niemcy.

Inxmail jest usługą, za pomocą której organizowana i analizowana może być wysyłka Newsletter. Dane podane przez Państwa w celu pobierania Newsletter zapisywane są na serwerach Inxmail w Niemczech.

Jeżeli nie życzycie sobie Państwo prowadzenia analizy przez Inxmail, należy zrezygnować z zamówień Newsletter. W tym celu w każdej wiadomości Newsletter przekazujemy do Państwa dyspozycji odpowiedni link.

Analiza danych poprzez Inxmail

W celu analizy e-maile wysłane za pomocą Inxmail zawierają tak zwany piksel „Tracking”, który w momencie otwarcia e-maila łączy się z serwerami Inxmail. W ten sposób można stwierdzić, czy wiadomość dotycząca Newsletter została otwarta.

Poza tym za pomocą Inxmail możemy ustalić, czy i jakie linki zostały wykorzystane z wiadomości dotyczącej Newsletter. W przypadku wszystkich linków podanych w e-mailu chodzi o tak zwane linki Tracking, za pomocą których można liczyć kliknięcia.

Bliższe informacje dotyczące funkcji analizy Inxmail można znaleźć klikając następujący link: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1 lit. a RODO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych])). Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania zgody. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które właśnie zostały zrealizowane, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Okres zapisania danych

Dane podane przez Państwa w celu pobierania Newsletter zapisywane są przez nas do momentu pobierania przez Państwa Newsletter i zostają skasowane po rezygnacji z pobierania Newsletter, zarówno z naszych serwerów jak również z serwerów Inxmail. Dane, które zostały u nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkostwa) pozostają nienaruszone.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych zlecenia

Zawarliśmy z Inxmail umowę, w której zobowiązaliśmy Inxmail do zabezpieczania danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

YouTube

Powiązanie z filmami video YouTube

Z naszą ofertą Online powiązaliśmy filmy video You-Tube, które zapisywane są na stronie www.youtube.com i które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony Web. Wszystkie powiązane są na zasadzie „poszerzonego trybu ochrony danych”, tzn. że żadne dane dotyczące Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, gdy nie odtwarzacie Państwo filmów video. Dopiero w momencie odtwarzania filmów video, dane są przekazywane. Nie mamy wpływu na taką transmisję danych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo konto użytkownika na YouTube, poprzez które jesteście zalogowani, czy też takiego konta nie posiadacie. Jeżeli zalogowani jesteście Państwo w Google, Państwa dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przyporządkowywanie Państwa za pomocą profilu YouTube, prosimy o wylogowanie się z konta przed odtwarzaniem filmów video. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub do tworzenia strony Web zależnej od potrzeb. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu dotyczącego tworzenia tych profili użytkowników, przy czym musi być on kierowany do YouTube.

Korzystanie z YouTube realizowane jest w interesie efektywnej prezentacji naszych ofert Online. Stanowi to uzasadnienie dla uprawnionego interesu w rozumieniu art. 6, ustęp 1, litera f RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych i ich przetwarzania przez YouTube dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych. Dostępne są tam także dalsze informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień zapewniających ochronę Państwa sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podlega EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube jest usługą Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Maps

Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy Państwu wyświetlać bezpośrednio na tej stronie Web interaktywne mapy i umożliwiamy Państwu komfortowe korzystanie z funkcji map.

W wyniku wizyty na tej stronie Web Google otrzymuje informację, że otworzyliście Państwo odpowiednią podstronę naszej strony Web. Odbywa się to niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo konto użytkownika w Google, poprzez które jesteście zalogowani, czy też takiego konta nie posiadacie. Jeżeli zalogowani jesteście Państwo w Google, Państwa dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przyporządkowywanie Państwa do profilu Google, prosimy o wylogowanie się z konta przed otwarciem mapy. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub do tworzenia strony Web zależnej od potrzeb. Taka ocena dokonywana jest zwłaszcza (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu tworzenia reklamy zależnej od potrzeb i do informowania innych użytkowników portali społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie Web. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu dotyczącego tworzenia tych profili użytkowników, przy czym musi być on kierowany do Google.

Wykorzystywanie Google Maps realizowane jest w interesie efektywnej prezentacji naszych ofert Online i w celu poprawy możliwości odnajdywania miejsc podawanych przez nas na stronie Web. Stanowi to uzasadnienie dla uprawnionego interesu w rozumieniu art. 6, ustęp 1, litera f RODO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych i ich przetwarzania przez Google Maps dostępne są w oświadczeniach dotyczących ochrony danych. Dostępne są tam także dalsze informacje dotyczące Państwa odpowiednich praw i możliwości ustawień zapewniających ochronę Państwa sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podlega EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps jest usługą Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Social Share Buttons

Na naszej stronie Web wykorzystywane są tak zwane Social Share Buttons do portali społecznościowych Facebook, Google+, Pinterest i Twitter. Aby zapewnić Państwu ochronę danych w trakcie wizyty na naszej stronie Web, przyciski te powiązane są z funkcją „Shariff”. Taki rodzaj powiązania zapewnia, że w trakcie otwierania naszych stron Web, które zawierają niniejsze przyciski, nie jest nawiązywane połączenie z serwerami Facebook, Google, Pinterest i Twitter („Portale społecznościowe“). Dopiero w momencie uaktywnienia niniejszych przycisków i przekazania tym samym swojej zgody na transmisję danych, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portali społecznościowych. Na skutek kliknięcia portal społecznościowy otrzymuje od nas jedynie informację, że Państwa przeglądarka otrzymała polecenie otwarcia odpowiedniej strony na naszej stronie Web, także wtedy, gdy nie posiadacie Państwo profilu na danym portalu społecznościowym lub nie jesteście tam zalogowani. Następnie ta informacja (wraz z Państwa adresem IP) przekazywana jest przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do jednego z serwerów danego portalu społecznościowego i tam zapisywana, na co nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym, Państwa wizyta na naszej stronie Web może zostać przyporządkowana bezpośrednio do Państwa profilu. Jeżeli współpracujecie Państwo w ramach aktywności portalu społecznościowego, przykładowo poprzez funkcję „Lubię to” lub przycisk „Twitter”, odpowiednia informacja przekazywana jest także bezpośrednio na serwer portalu społecznościowego. Informacje te są dodatkowo publikowane w danej usłudze i tam w określonych okolicznościach dalej przetwarzane. Cel i zakres pobierania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez portale społecznościowe oraz stosowne prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa sfery prywatnej dostępne są w informacjach dotyczących ochrony danych danego portalu społecznościowego:

Informacje dotyczące ochrony danych na portalu Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Informacje dotyczące ochrony danych w Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Informacje dotyczące ochrony danych na Twitterze: https://twitter.com/privacy

Informacje dotyczące ochrony danych Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, aby portal społecznościowy przyporządkowywał dane, uzyskane poprzez otwarcie naszej strony Web, bezpośrednio do profilu w danej usłudze, należy przed kliknięciem jednego z przycisków wylogować się z danego portalu.

Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Bazaarvoice

Niniejsza strona Web wykorzystuje Bazaarvoice do wysyłki e-maili oceniających produkty i do przetwarzania ocen produktów. Oferentem jest Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA.

Za pomocą Bazaarvoice przesyłamy do Państwa e-maile dotyczące oceny produktów w celu umożliwienia oceny zakupionych przez Państwa produktów. W tym zakresie Państwa dane osobowe przekazywane są do Bazaarvoice. Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie do personalizacji i wysyłki tych e-maili. Nie następuje trwałe zapisywanie lub przekazywanie danych. Jeżeli nie chcecie Państwo oceniać produktów, należy zrezygnować z e-maili dotyczących oceny produktów. W tym celu w każdym e-mailu, dotyczącym oceny produktu, przekazujemy do Państwa dyspozycji odpowiedni link.

Informacje dotyczące dyrektywy o ochronie danych Bazaarvoice dostępne są na stronie https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/. Bazaarvoice przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podlega EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Analiza danych poprzez Bazaarvoice

W celu analizy e-maile wysłane za pomocą Bazaarvoice zawierają tak zwany piksel „Tracking”, który w momencie otwarcia e-maila łączy się z serwerami Bazaarvoice. W ten sposób można stwierdzić, czy wiadomość mailowa dotycząca oceny produktów została otwarta.
 

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1 lit. a RODO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych])). Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania zgody. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które właśnie zostały zrealizowane, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.
 

Okres zapisania danych

Dane podane przez Państwa w celu oceny produktów zapisywane są do momentu przedłożenia sprzeciwu dotyczącego oceny produktów lub zlecenia skasowania, a w przypadku skasowania kasowane są z serwerów Bazaarvoice. Bazaarvoice wykorzystuje te dane wyłącznie do przetwarzania ocen produktów.
 

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych zlecenia

Zawarliśmy z Bazaarvoice umowę, w której zobowiązaliśmy Bazaarvoice do zabezpieczania danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Jednoznacznie wykluczone jest przekazywanie Państwa danych innym przedsiębiorstwom do celów reklamowych.

PayPal

Na naszej stronie Web oferujemy między innymi możliwość płatności PayPal. Oferentem tej usługi jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwana „PayPal”).

Jeżeli wybieracie Państwo płatność w systemie PayPal, dane dotyczące płatności, podane przez Państwa przekazywane są do PayPal.

Przekazywanie Państwa danych do PayPal realizowane jest na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ustęp 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Przysługuje Państwu w każdym momencie możliwość odwołania zgody dotyczącej przetwarzania danych. Sprzeciw nie wpływa na skuteczność procedur dotyczących przetwarzania danych, dokonanych w przeszłości.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych firmy Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. nie dotyczy zastosowań, produktów, serwisów, stron Web lub funkcji Social-Media oferentów trzecich, które osiągalne są poprzez linki, które oferujemy ze względów informacyjnych. W razie skorzystania z tych linków opuszczacie Państwo stronę internetową firmy Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o., a więc nie ma możliwości, aby osoby trzecie gromadziły lub przekazywały informacje dotyczące Państwa. Firma Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. nie ma żadnego wpływu na strony Web oferentów trzecich i nie przedkłada żadnych zaleceń czy też zapewnień dotyczących tych stron Web lub praktyk w zakresie ochrony danych stosowanych na tych stronach. Zachęcamy Państwa do przeczytania i zapoznania się z dyrektywami dotyczącymi ochrony danych wszystkich stron Web, z którymi ew. współpracujecie, zanim zdecydujecie się Państwo na umożliwienie tym stronom ustalanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych.

 

Tabela informacyjna dotycząca danych/Co dzieje się z Państwa danymi?

 
Dane do realizacji Państwa zlecenia

Dane do realizacji zakupu (transakcji)

Dane dla administracji

Dane dla bezpieczeństwa

Dane dla działalności gospodarczej

Dane dla reklamy

Jakie dane gromadzimy?

Dane przygotowane przez klienta

Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące konta, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje, informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące konta, informacje dotyczące bezpieczeństwa, dane dotyczące portali społecznościowych, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące konta, dane dotyczące miejsca, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące konta, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje, informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące konta, dane dotyczące miejsca, informacje dotyczące bezpieczeństwa, dane dotyczące portali społecznościowych, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące konta, dane dotyczące miejsca, dane demograficzne, preferencje, dane dotyczące portali społecznościowych, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Automatycznie pobierane dane

Dane Website-Browsing, dane demograficzne, preferencje, dane dotyczące portali społecznościowych, dane anonimowe lub zagregowane
 
Dane dotyczące urządzenia
 
Dane dotyczące urządzenia, dane anonimowe lub zagregowane, dane Website-Browsing

Dane dotyczące urządzenia, dane zastosowania, dane Website-Browsing, dane anonimowe i zagregowane

Informacje z trzecich źródeł

Dane dostępne publicznie lub komercyjnie, dane anonimowe lub zagregowane, dane dotyczące portali społecznościowych.

Dane dostępne publicznie lub komercyjnie
  
Dane dotyczące działalności, dane dostępne publicznie lub komercyjnie, dane anonimowe lub zagregowane

Dane dostępne publicznie lub komercyjnie, dane dotyczące działalności, dane anonimowe lub zagregowane, dane dotyczące portali społecznościowych

Jakimi danymi dzielimy się z innymi?

Dzielimy się z przedsiębiorstwem Würth

Wszystkie dane konieczne do realizacji bieżącej działalności.

Dzielimy się z usługodawcami

Dane kontaktowe, dane dotyczące konta, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące konta, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące konta, informacje dotyczące bezpieczeństwa, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące konta, informacje dotyczące bezpieczeństwa, dane anonimowe lub zagregowane, dane dotyczące działalności, dane dostępne publicznie lub komercyjnie, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje

Dane kontaktowe, dane dotyczące miejsca, dane demograficzne, preferencje, dane dotyczące portali społecznościowych, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje, dane dotyczące urządzenia, dane Website-Browsing, dane dostępne publicznie lub komercyjnie, dane dotyczące działalności

Dzielimy się z pozostałymi osobami trzecimi

Dane kontaktowe, dane demograficzne, dane dotyczące urządzenia, dane anonimowe lub zagregowane, dane dostępne publicznie lub komercyjnie
  
Pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje, dane dotyczące urządzenia, dane anonimowe lub zagregowane
 
Dane dotyczące miejsca, dane demograficzne, pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje, dane Website-Browsing, dane anonimowe lub zagregowane

Termin skasowania

Pobrane dane klientów kasowane są po zakończeniu umowy lub zakończeniu stosunku handlowego.

Ustawowe przepisy dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Terminy dotyczące kasowania ciasteczek dostępne są w odrębnym zestawieniu, po naciśnięciu przycisku Ochrona danych „Ciasteczka”
LegendaDane kontaktowe: Prywatne i/lub handlowe dane kontaktowe wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem pocztowym, numerem telefonu, numerem faksu, adresem e-mail i podobnymi informacjami koniecznymi do kontaktu
Dane dotyczące płatności: Dane, które konieczne są do opracowania płatności i do zapobiegania oszustwom, przykładowo numer kredytu/karty debetowej, numery kodów zabezpieczających i inne informacje rozliczeniowe
Dane dotyczące konta klienta: Informacje powiązane z posiadanym przez Państwa kontem klienta.
Dane dotyczące miejsca: Dane geo-lokalizacyjne, o ile uaktywniono usługi powiązane z danym miejscem lub przy rejestracji produktu podano informacje dotyczące miejsca
Dane dotyczące bezpieczeństwa i rejestracji: Identyfikator użytkownika, hasła, informacje dotyczącej haseł i podobne informacje zabezpieczające, które wymagane są do autoryzacji Państwa konta klienta
Dane demograficzne: Dane demograficzne, pobrane przez nas lub uzyskane przez osoby trzecie, takie jak kraj, płeć, wiek, preferowany język.
Preferencje: Informacje dotyczące Państwa zamiłowań i zainteresowań w związku z naszymi produktami lub serwisem (przekazane przez Państwa samodzielnie lub ustalone na podstawie dostępnych informacji) i preferowany sposób odbioru informacji od nas
Dane dotyczące urządzenia: Informacje dotyczące Państwa komputera np. systemu operacyjnego, pamięci, regionu, języka, strefy czasowej, numeru modelu, daty uruchomienia, wieku i daty produkcji urządzenia, wersji przeglądarki, producenta komputera, portu łączącego, statusu gwarancji, jednoznacznych oznakowań urządzenia, oznakowań reklamowych i wszelkich innych informacji technicznych zależnych od produktu.
Dane dotyczące portali społecznościowych: W określonych okolicznościach udostępniamy funkcje dla mediów społecznościowych, poprzez które przekazujecie Państwo informacje w swoich portalach społecznościowych i możecie wchodzić w interakcje z nami poprzez różne strony Web mediów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może (w zależności od funkcji) skutkować tym, że gromadzone i przekazywane są informacje o osobie. Zalecamy Państwu sprawdzenie wytycznych i ustawień dotyczących ochrony danych na stronach mediów społecznościowych, z których Państwo korzystacie, aby uzyskać wiedzę, jakie informacje mogą być ustalane, wykorzystywane i przekazywane poprzez niniejsze strony Web.
Pozostałe jednoznacznie identyfikujące informacje: Pozostałe jednoznaczne informacje od Państwa, takie jak informacje podane w obrębie naszych kanałów dla klientów czy to przekazane osobiście, telefonicznie, online lub drogą mailową, odpowiedzi w ramach ankiet i konkursów lub pozostałe informacje, które nam Państwo przekazaliście, w celu umożliwienia przygotowania usług serwisowych i odpowiedzi na pytania. (Nie jesteście Państwo zobowiązani do przedkładania danych osobowych wymaganych przez nas. Jeżeli natomiast nie przekażecie Państwo niniejszych danych, to w niektórych okolicznościach nie będziemy w stanie zrealizować określonych usług serwisowych lub odpowiedzieć na ewentualnie zadane pytania).
Dane dotyczące działalności: Są to dane takie jak nazwa, tytuł, adres przedsiębiorstwa, adres e-mail, numer telefonu i faksu.
Dane aktywności na stronie Web: Informacje dotyczące Państwa wizyt i aktywności na naszych stronach Web, wraz z wyświetlanymi treściami (i ogłoszeniami reklamowymi), które zostały zaprezentowane, adres strony Web, z której nastąpiło przejście na naszą stronę i pozostałe sekwencje kliknięć (np. odwiedzane strony, wykorzystane linki lub artykuły dodane do koszyka). Niniejsze informacje gromadzone są częściowo za pomocą automatycznych narzędzi do ustalania danych, takich jak ciasteczka, Web-Beacons i zintegrowane linki Web. Dalsze informacje w tym zakresie dostępne są po naciśnięciu przycisku Ciasteczka.
Dane anonimowe lub zagregowane: Anonimowe odpowiedzi w ankietach lub anonimowe, zagregowane informacje dotyczące korzystania z naszych usług serwisowych. Podczas przetwarzania Państwa dane poddawane są (w miarę możliwości) procesowi zapobiegającemu identyfikacji lub zapisywane pod pseudonimami, co powoduje, że zidentyfikowanie Państwa na podstawie danych zgodnie z aktualnym stanem techniki jest prawie niemożliwe.
Informacje ze źródeł danych oferentów trzecich. Ewentualnie wykorzystujemy także dane od oferentów trzecich, które wydają się nam wiarygodne i które dostępne są publicznie lub mogą być uzyskane komercyjnie. Takimi informacjami mogą być także dane osobowe jak nazwisko, adres, adres e-mail, preferencje, zainteresowania i dane demograficzne. Przykładowo gromadzone mogą być dane osobowe, jeżeli korzystacie Państwo z mediów społecznościowych (np. jeżeli rejestrujecie się Państwo za pomocą informacji logowania Facebook lub innych mediów społecznościowych). Jakie szczegóły są nam przekazywane, zależy z reguły od ustawień w zakresie ochrony danych Państwa konta na portalu społecznościowym. Poza tym nie otrzymujemy danych osobowych, np. zagregowanych lub pozbawionych identyfikacji danych demograficznych lub danych dotyczących profilu, od oferentów trzecich, którzy przedstawiają dane przedsiębiorstwa, analizy i oferują serwis Software-as-a.
Przekazywanie danych innym przedsiębiorstwom Würth: Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym przedsiębiorstwom Würth w celach, które opisane zostały w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.
Przekazywanie usługodawcom: Okazjonalnie zlecamy usługodawcom realizację określonych aspektów naszych operacji gospodarczych lub prosimy ich o wsparcie w ich przeprowadzeniu. Ci usługodawcy mogą ew. mieć swoją siedzibę w innych krajach lub na całym świecie i wykonywać dla nas usługi typu: rozliczenie kart kredytowych i zwalczanie oszustw, wsparcie klientów, realizacja zleceń, dostawy produktów, personalizacja treści, aktywności reklamowe i marketingowe (np. cyfrowa i spersonalizowana reklama), serwisy IT, serwisy mailowe, dane hosting, inkasowanie i management, trenerzy, partnerzy ds. instalacji i konserwacji stron Web. Nasi usługodawcy są zobowiązani umownie do bezpiecznego przechowywania wszystkich danych osobowych, które od nas otrzymują. Mogą wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie w ramach realizacji usług, które powierzyła im firma Würth. Poza tym podejmujemy wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia stosownej ochrony dla wszystkich transmisji Państwa danych osobowych, w zgodności z obowiązującymi ustawami.
Przekazywanie osobom trzecim: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także do następujących instytucji: jednostki informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania oszustw; firmy windykacyjne (w przypadku wierzytelności u nas); lub inne osoby trzecie takie jak nasi partnerzy dystrybucyjni w przypadku odpowiedniej informacji i zgody. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na przekazywanie Państwa danych osobowych innym przedsiębiorstwom, to wykorzystywanie i stosowanie takich informacji podlega wytycznym dotyczącym ochrony danych danego przedsiębiorstwa, które mogą odbiegać od wytycznych i zasad postępowania ustalonych w firmie Würth.
W ramach ustawowych: Państwa dane osobowe są przekazywane w tym zakresie w celu wykrywania nadużyć i usuwania zakłóceń, w celu przekazania/udzielenia informacji jednostkom państwowym i w celu przekazania/udzielenia informacji wobec posiadaczy praw autorskich i praw do ochrony świadczeń.